GRATIS FRAKT ÖVER HELA SVERIGE

Öppettider 09.00-17.00. Frit levererat i hela landet med standard frakt.

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi är mycket glada över att du har visat intresse för vårt företag. Dataskydd och dets hantering här särskilt högt prioritering för DELEKS Srl. Användningen av internetsidorna för DELEKS Srl är möjlig utan att ange personuppgifter. Men om en registrerad vill använda speciella företagstjänster via vår webbplats kan behandling av personuppgifter bli nödvändigt. Om behandling av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon lagstadgad grund för sådan behandling, får vi i allmänhet samtycke från den registrerade.

Behandlingen av personuppgifter, till exempel den registrerades namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, ska alltid överensstämma med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med det landets specifika dataskyddsregler som gäller DELEKS Srl. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och bearbetar. Dessutom informeras de registrerade med hjälp av denna uppgiftsskyddsdeklaration om de rättigheter som de har rätt till.

Som registeransvarig har DELEKS Srl implementerat många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det mest fullständiga skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Men internetbaserade dataöverföringar kan i princip ha säkerhetsbrister, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning är varje registrerad gratis att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, t.ex. per telefon.


1. Definitioner

DELEKS Srl dataskyddsdeklaration är baserad på de villkor som den europeiska lagstiftaren har använt för antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration ska vara läsbar och förståelig för allmänheten, liksom för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi först förklara den använda terminologin.

I den här dataskyddsdeklarationen använder vi bland annat följande villkor:

 • a) Personuppgifter

  Med personuppgifter avses all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad”). En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer specifika för den fysiska, fysiologiska, den fysiska personens genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 • b) Den registrerade

  Den registrerade är en identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige som är ansvarig för behandlingen.

 • c) Bearbetning

  Bearbetning är alla operationer eller uppsättningar av operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det sker automatiserade medel, såsom insamling, inspelning, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller förändring, hämtning, konsultation , användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillhandahållande, justering eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

 • d) Begränsning av behandlingen

  Begränsning av behandlingen är markering av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa behandlingen i framtiden.

 • e) Profilering

  Med profilering avses varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användning av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens prestanda på jobbet, ekonomisk situation, hälsa , personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

 • f) Pseudonymisering

  Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och är föremål för teknisk och organisatorisk åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 • g) Controller eller controller som ansvarar för behandlingen

  Controller eller registeransvarig som ansvarar för behandlingen är den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller något annat organ som, ensam eller tillsammans med andra, bestämmer syften och medel för behandlingen av personuppgifter; om syftena och medlen för sådan behandling bestäms av unionslagstiftning eller medlemsstatslagstiftning, kan den registeransvarige eller de specifika kriterierna för dess nominering föreskrivas av unionslagstiftningen eller medlemsstatens lag.

 • h) Processor

  Processor är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter på registeransvariges vägnar.

 • i) Mottagare

  Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller ett annat organ till vilket personuppgifterna lämnas, oavsett om en tredje part är eller inte. Offentliga myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en särskild utredning i enlighet med unionslagstiftningen eller medlemsländerna ska inte betraktas som mottagare. behandlingen av dessa uppgifter av dessa offentliga myndigheter ska överensstämma med tillämpliga regler för dataskydd i enlighet med syftet med behandlingen.

 • j) Tredje part

  Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller organ som inte är den registrerade, den registeransvarige, processorn och personer som under den behöriga myndighetens direkta myndighet har behörighet att behandla personuppgifter.

 • k) Samtycke

  Den registrerades samtycke är varje fritt given, specifik, informerad och entydig indikation av den registrerades önskemål genom vilka han eller hon, genom ett uttalande eller genom en klar bekräftande handling, innebär enighet om behandlingen av personuppgifter i samband med honom eller henne.


2. Kontrollantens namn och adress

Controller för tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), andra lagar om dataskydd som är tillämpliga i EU: s medlemsstater och andra bestämmelser som rör dataskydd är:

DELEKS S.r.l.

Via Industriale, 23

25028 Verolanuova (BS) Italy

VAT: IT02894400981

Telefon: +39 (0) 30 6585725

E-post: info@deleks.com

Webbplats: www.deleks.se


3. Cookies

Internetsidorna till DELEKS Srl använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. En cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en teckensträng genom vilken internetsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsaren där cookien lagrades. Detta tillåter besökta webbplatser och servrar att skilja den individuella webbläsaren för datatemnet från andra webbläsare som innehåller andra kakor. En specifik webbläsare kan identifieras och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID.

Genom användning av cookies kan DELEKS Srl förse användarna av denna webbplats med mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras med användaren i åtanke. Cookies tillåter oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Webbplatsanvändaren som använder cookies, t.ex. behöver inte ange åtkomstdata varje gång webbplatsen öppnas, eftersom detta tas över av webbplatsen, och cookien lagras således i användarens datorsystem. Ett annat exempel är cookien för en kundvagn i en online-butik. Nätbutiken kommer ihåg artiklarna som en kund har placerat i den virtuella kundvagnen via en cookie

Den registrerade kan när som helst förhindra inställningen av kakor via vår webbplats genom en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och kan därmed permanent förneka inställningen av cookies. Dessutom kan redan inställda cookies tas bort när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den webbläsare som används kan inte alla funktioner på vår webbplats vara helt användbara.


4. Insamling av allmänna data och information

DELEKS Srl webbplats samlar in en serie allmänna uppgifter och information när en registrerad eller ett automatiserat system hämtar webbplatsen. Denna allmänna information och information lagras i serverloggfilerna. Samlade kan vara (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (sk referenser), (4) suben -webbplatser, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en internetprotokolladress (IP-adress), (7) Internetleverantören för åtkomstsystemet och (8) annan liknande data och information som kan användas vid attacker på våra informationsteknologisystem.

Vid användning av dessa allmänna data och information drar DELEKS Srl inga slutsatser om den registrerade. Snarare krävs denna information för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats och dess annonsering, (3) säkerställa livslängden i våra informationsteknologisystem och webbplatsteknik och (4) förse brottsbekämpande myndigheter med den information som är nödvändig för straffrättsligt åtal i händelse av ett cyberattack. Därför analyserar DELEKS Srl anonymt insamlade data och information statistiskt, i syfte att öka datasäkerheten och datasäkerheten för vårt företag, och att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som vi bearbetar. Serverens loggfils anonyma data lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.


5. Registrering på vår webbplats

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på kontrollerns webbplats med angivelse av personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs till styrenheten bestäms av respektive ingångsmask som används för registreringen. Personuppgifterna som registrerats in samlas in och lagras uteslutande för internt bruk av den registeransvarige och för hans eget ändamål. Styrenheten kan begära överföring till en eller flera processorer (t.ex. en pakettjänst) som också använder personuppgifter för ett internt ändamål som kan hänföras till styrenheten.

Genom att registrera sig på kontrollerns webbplats lagras också IP-adressen - tilldelad av Internet-leverantören (ISP) och används av den registrerade - datum och tid för registreringen. Lagring av denna information sker mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster, och, om det är nödvändigt, för att göra det möjligt att utreda brott som begåtts. I den mån lagring av denna information är nödvändig för att säkra kontrollen. Dessa uppgifter överlämnas inte till tredje part om det inte finns en lagstadgad skyldighet att vidarebefordra uppgifterna, eller om överföringen tjänar målet för straffrättsligt åtal.

Registreringen av den registrerade, med frivillig uppgift om personuppgifter, är avsedd att göra det möjligt för den registeransvarige att erbjuda det registrerade innehållet eller tjänsterna som endast kan erbjudas till registrerade användare på grund av det aktuella ämnets art. Registrerade personer har möjlighet att när som helst ändra de personuppgifter som anges under registreringen eller att de helt ska raderas från den registeransvariges datalager.

Den registeransvarige ska när som helst lämna information på begäran till varje registrerad om vilken personuppgifter som lagras om den registrerade. Dessutom ska den registeransvarige korrigera eller radera personuppgifter på begäran eller indikation av den registrerade, i den mån det inte finns lagstadgade lagringsskyldigheter. Hela kontrollantens anställda är tillgängliga för den registrerade i detta avseende som kontaktpersoner.


6. Prenumeration på våra nyhetsbrev

På DELEKS Srl webbplats får användare möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Inmatningsmasken som används för detta ändamål avgör vilka personuppgifter som överförs, samt när nyhetsbrevet beställs från kontrollenheten.

DELEKS Srl informerar sina kunder och affärspartner regelbundet med ett nyhetsbrev om företagets erbjudanden. Företagets nyhetsbrev får endast tas emot av den registrerade om (1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den registrerade registrerar sig för nyhetsbrevssändningen. Ett bekräftande e-postmeddelande kommer att skickas till den e-postadress som registrerats av en registrerad för första gången för nyhetsbrevssändning, av juridiska skäl, i dubbeloptionsproceduren. Detta bekräftelsemeddelande används för att bevisa om ägaren till e-postadressen som den registrerade har behörighet att ta emot nyhetsbrevet.

Under registreringen för nyhetsbrevet lagrar vi också IP-adressen för det datorsystem som tilldelats av Internet-leverantören (ISP) och används av den registrerade vid registreringen samt datum och tid för registreringen. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att förstå (eventuellt) missbruk av en registrerads e-postadress vid ett senare tillfälle, och det tjänar därför syftet med det rättsliga skyddet för den registeransvarige.

De personuppgifter som samlas in som en del av en registrering för nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom kan prenumeranter på nyhetsbrevet informeras via e-post, så länge detta är nödvändigt för drift av nyhetsbrevstjänsten eller en ifrågavarande registrering, eftersom detta kan vara fallet om ändringar av nyhetsbrevet erbjuds, eller om tekniska omständigheter förändras. Det kommer inte att ske någon överföring av personuppgifter som samlas in av nyhetsbrevstjänsten till tredje parter. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan avslutas av den registrerade när som helst. Godkännandet för lagring av personuppgifter, som den registrerade har gett för leverans av nyhetsbrevet, kan återkallas när som helst. För att återkalla samtycke finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst direkt på kontrollerns webbplats eller kommunicera detta till kontroller på ett annat sätt.


7. Nyhetsbrevstracking 

Nyhetsbrevet till DELEKS Srl innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik inbäddad i sådana e-postmeddelanden, som skickas i HTML-format för att möjliggöra inspelning och analys av loggfil. Detta möjliggör en statistisk analys av framgången eller misslyckandet med onlinemarknadsföringskampanjer. Baserat på den inbäddade spårningspixeln kan DELEKS Srl se om och när ett e-postmeddelande öppnades av en registrerad person, och vilka länkar i e-postmeddelandet som kallas upp av registrerade.

Sådana personuppgifter som samlas in i spårningspixlarna i nyhetsbrevet lagras och analyseras av kontrollenheten för att optimera leveransen av nyhetsbrevet, såväl som för att anpassa innehållet i framtidiga nyhetsbrev ännu bättre till dataintressen ämne. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. De registrerade har när som helst rätt att återkalla respektive separat godkännandedeklaration som utfärdats med hjälp av dubbeloptionsförfarandet. Efter en återkallelse raderas dessa personuppgifter av kontrollenheten. DELEKS Srl ser automatiskt en återkallelse från mottagandet av nyhetsbrevet som en återkallelse.


8. Kontaktmöjlighet via webbplatsen

Webbplatsen för DELEKS Srl innehåller information som möjliggör en snabb elektronisk kontakt till vårt företag, liksom direkt kommunikation med oss, som också innehåller en allmän adress för den så kallade elektroniska posten (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den registeransvarige via e-post eller via ett kontaktformulär, lagras personuppgifterna som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som överförs på frivillig basis av en registrerad person till den registeransvarige lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Det finns ingen överföring av denna personliga information till tredje part.

Personuppgifterna har samlats in i förhållande till erbjudandet av informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR.

Om ett av ovan nämnda skäl gäller, och den registrerade vill begära radering av personuppgifter som lagras av DELEKS Srl, kan han eller hon när som helst kontakta alla anställda hos den registeransvarige. En anställd hos DELEKS Srl ska omgående se till att begäran om radering följs omedelbart.

Om den registeransvarige har offentliggjort personuppgifter och är skyldig enligt artikel 17.1 att radera personuppgifterna, ska den registeransvarige, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnaderna för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, att informera andra registeransvariga som behandlar personuppgifterna som den registrerade har begärt radering av sådana kontrollörer om några länkar till, eller kopiering eller replikering av dessa personuppgifter, i den mån bearbetning inte krävs. Anställda i DELEKS Srl kommer att ordna nödvändiga åtgärder i enskilda fall.

e) Rätt till begränsning av behandlingen

Varje registrerad ska ha rätten tilldelad av den europeiska lagstiftaren att få från den registeransvarige en begränsning av behandlingen där ett av följande gäller:

 • Personuppgifternas noggrannhet ifrågasätts av den registrerade under en period som gör det möjligt för den registeransvarige att kontrollera riktigheten för personuppgifterna.
 • Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär istället begränsningen av deras användning i stället.
 • Den registeransvarige behöver inte längre personuppgifterna för behandlingen, men de som krävs av den registrerade för att upprätta, utöva eller försvara juridiska anspråk.
 • Den registrerade har invänt mot behandling enligt artikel 21.1 i GDPR i väntan på kontrollen om den berättigade skälen har åsidosättat den registrerades.

Om ett av de ovannämnda villkoren är uppfyllda, och en registrerad önskar begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som lagras av DELEKS Srl, kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige. Den anställda i DELEKS Srl ordnar begränsningen av behandlingen.

f) Rätt till dataportabilitet

Varje registrerad ska ha rätten tilldelad av den europeiska lagstiftaren att ta emot de personuppgifter som rör honom eller henne, som tillhandahölls en registeransvarig, i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. Han eller hon har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder från den registeransvarige till vilken personuppgifterna har tillhandahållits, så länge behandlingen är baserad på samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 i GDPR, eller på ett kontrakt enligt artikel 6.1 b bi GDPR, och behandlingen utförs på automatiserade sätt, så länge som bearbetningen är inte nödvändig för att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller för att utöva en officiell myndighet som tilldelas den registeransvarige.

Vidare ska den registrerade vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet enligt artikel 20.1 i GDPR ha rätt att få personuppgifter överförs direkt från en registeransvarig till en annan, när det är tekniskt genomförbart och när han gör så påverkar inte negativt andras rättigheter och friheter.

För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta alla anställda i DELEKS Srl.

g) Rätt att invända

Varje registrerad person ska ha rätten av den europeiska lagstiftaren att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne, som grundar sig på led e eller f) i artikel 6.1 i GDPR. Detta gäller också för profilering baserat på dessa bestämmelser.

DELEKS Srl ska inte längre behandla personuppgifterna i händelse av invändningen, såvida vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för upprättandet, utöva eller försvar av juridiska fordringar.

Om DELEKS Srl behandlar personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål, ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller för profilering i den utsträckning det är relaterat till sådan direkt marknadsföring. Om den registrerade invänder mot DELEKS Srl mot behandlingen för direkt marknadsföringsändamål kommer DELEKS Srl inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Dessutom har den registrerade rätten, av skäl som rör hans eller hennes särskilda situation, att invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne av DELEKS Srl för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i GDPR, såvida inte bearbetningen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av allmänintresse.

För att utöva rätten att invända, kan den registrerade kontakta alla anställda i DELEKS Srl. Den registrerade är dessutom gratis i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och trots direktiv 2002/58 / EG, för att använda sin rätt att invända med automatiska medel med hjälp av tekniska specifikationer.

h) Automatiserat individuellt beslut, inklusive profilering

Varje registrerad ska ha rätten att beviljas av den europeiska lagstiftaren att inte bli föremål för ett beslut baserat endast på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsliga effekter på honom eller henne, eller på liknande sätt påverkar honom eller henne, så länge eftersom beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå eller utföra ett kontrakt mellan den registrerade och en registeransvarig, eller (2) inte är auktoriserat enligt unions- eller medlemslagslagen som den registeransvarige är föremål för som också fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, eller (3) är inte baserat på den registrerades uttryckliga medgivande.

Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller utföra ett kontrakt mellan den registrerade och en registeransvarig, eller (2) det är baserat på den registrerades uttryckliga medgivande, ska DELEKS Srl genomföra lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, åtminstone rätten att få mänsklig ingripande från den registeransvarige, för att uttrycka sin synvinkel och bestrida beslutet.

Om den registrerade vill utöva rättigheterna för automatiserat individuellt beslutsfattande, kan han eller hon när som helst kontakta alla anställda i DELEKS Srl.

i) Rätt att återkalla godkännande av dataskydd

Varje registrerad person ska ha rätten av den europeiska lagstiftaren att när som helst dra tillbaka sitt eller hennes samtycke till behandling av hans eller hennes personuppgifter.

Om den registrerade vill utöva rätten att återkalla samtycket kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos DELEKS Srl.


9. Rättslig grund för behandlingen

Art. 6 (1) upplyst. en GDPR tjänar som den rättsliga grunden för bearbetning av operationer för vilka vi får medgivande för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för utförandet av ett kontrakt som den registrerade är part i, såsom är fallet, till exempel när behandlingen är nödvändig för leverans av varor eller för att tillhandahålla någon annan tjänst, är behandlingen baserat på artikel 6.1 lit. b GDPR. Detsamma gäller för sådana bearbetningsåtgärder som är nödvändiga för att genomföra förhandskontrakt, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Är vårt företag en juridisk skyldighet enligt vilken behandling av personuppgifter krävs, t.ex. för att uppfylla skatteplikt, är behandlingen baserad på Art. 6 (1) upplyst. c GDPR. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare skadades i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information skulle behöva vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på Art. 6 (1) upplyst. d GDPR. Slutligen skulle bearbetningsverksamheten kunna baseras på artikel 6.1 lit. f GDPR. Denna rättsliga grund används för bearbetning av transaktioner som inte täcks av någon av de ovannämnda rättsliga grunderna, om bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som drivs av vårt företag eller av en tredje part, utom när sådana intressen åsidosätts av intressena eller grundläggande rättigheter och friheter hos den registrerade som kräver skydd av personuppgifter. Sådana bearbetningsoperationer är särskilt tillåtna eftersom de särskilt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. Härunder anses att ett legitimt intresse kunde antas om den registrerade är en klient för den registeransvarige (skäl 47 meningen 2 GDPR).


10. De legitima intressen som eftersträvas av den registeransvarige eller av en tredje part

När behandlingen av personuppgifter är baserad på artikel 6.1 lit. f GDPR vårt legitima intresse är att bedriva vår verksamhet till förmån för alla våra anställdas och aktieägarnas välbefinnande.


11. Period för vilken personuppgifterna kommer att lagras

Kriterierna som används för att bestämma lagringsperioden för personuppgifter är respektive lagstadgad lagringsperiod. Efter utgången av den perioden raderas motsvarande data rutinmässigt, så länge det inte längre är nödvändigt för att kontraktet uppfylls eller att ett kontrakt inleds.


12. Tillhandahållande av personuppgifter som lagstadgat eller avtalsenligt krav; Krav som krävs för att ingå avtal; Den registrerades skyldighet att lämna personuppgifter; möjliga konsekvenser av underlåtenhet att tillhandahålla sådana data

Vi klargör att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skatteregler) eller också kan bero på avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartnern). Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal om att den registrerade förser oss med personuppgifter, som därefter måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att förse oss med personuppgifter när vårt företag tecknar ett kontrakt med honom eller henne. Att personuppgifterna inte tillhandahålls skulle få konsekvensen att avtalet med den registrerade inte kunde ingås. Innan personuppgifterna tillhandahålls av den registrerade måste den registrerade kontakta en anställd. Den anställda klargör för den registrerade om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller kontrakt eller är nödvändigt för att ingå avtalet, om det finns en skyldighet att lämna personuppgifterna och konsekvenserna av att personuppgifterna inte tillhandahålls data.


13. Förekomst av automatiserat beslutsfattande

Som ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiskt beslut eller profilering.

Externt dataskydd Officers Media Law Advocates

phone wp mail